स्वसुखाचा विचार मनांतहीं न येणाराच गुरुभक्त. गुरुची आज्ञाकांटेकोरपणे, स्वतःचे मत व मन बाजूला सारून पाळणे हीच गुरुसेवा. गुरुच्या मता प्रमाणे वागले कीं गुरुचें मन सांभाळले जातेच. स्वतःच्या मनाचे ओझे मनावर ठेवणारा गुरुकार्यात यशस्वी होत नाहीं गुरुवर भार घालून त्याच्या मार्गदर्शनाखालीच गुरुचें कार्य करावे. -- श्री गुरुचरित्र बोधेश्वरी


Video GalleryGuru Bhakta Ganpati

Guru Poornima, 2023

Shree Gurudev Ashram, Samadhi Din 2023

Shree Gurudev Ashram, Samadhi Din

Maha-Diksha Din
Dussehra Aarti at Shree Gurudev Dhyan Mandir
Aarti at Shree Gurudev Ashram, Nashik

Guru Om Mantreshwari


Official Site of Mahayogi Swami Umanand Saraswati © Shree Gurudev Dhyan Mandir Trust & Shree Kusumeshwari Prakashan    Site Designed By Raminde.in